mobile
mobile mobile

Website Analysis

Vapenna.cz

Last Analyzed : 27.06.2020
vapenna.cz
 • Website Age n/a
 • Alexa Rank no-data
 • DMOZNo
 • Country imgCzechia
 • IP Address 77.93.211.202
META INFORMATION icon
Title
Vápenná - oficiální stránky obce
Description
Oficiální stránky obce Vápenná
Keywords
-
Content Type
windows-1250
No Meta Name Value
1 author Václav Jokl
GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE INFORMATION icon
Text / Code Ratio 11.36 %
vapenna.cz has a website text/code ratio of 11.36 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
Titles icon
 • H10
 • H20
 • H30
 • H40
 • H50
 • H60
Text Styling icon
 • STRONG0
 • B6
 • EM0
 • I0
 • U0
 • CITE0
B
No Text
1 30.06.2020 Informace - MUDr. Petra Blahová - prázdninová ordinaèní doba 25.06.2020 Oznámení o vyhlášení výbìrového øízení na vedoucí/ho Odboru stavebního úøadu a územního plánování 24.06.2020 ŽÁDOST O POMOC PØI OCHRANÌ MAJETKU 22.06.2020 MIMOØÁDNÉ OPATØENÍ MZ ÈR - nošení ochranných prostøedkù.... 16.06.2020 Výbìrové øízení na pracovní pozici knihovník/knihovnice 10.06.2020 DOMOV JE ZÁKLAD II. - pokraèování projektu 10.06.2020 Zmìna jízdního øádu linky 950118 + výlukové jízdní øády 26.05.2020 Úøední hodiny na Obecním úøadì ve Vápenné a provoz Obecní knihovny Vápenná 07.05.2020 Hasièi radí 07.05.2020 Hasièi radí 30.03.2020 INFOLINKY - ÈLOVÌK V TÍSNI 24.03.2020 Pracovnìprávní desatero boje s koronavirem 23.03.2020 Jak nakládat s odpady, zejména jednorázovými rouškami.. 16.03.2020 Informaèní linka v souvislosti s KORONAVIREM - 1212 16.03.2020 KHS OK - Veøejná vyhláška opatøení obecné povahy 12.03.2020 INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU - KORONAVIRUS - NONSTOP 11.03.2020 Koronavirus - základní informace o onemocnìní 02.03.2020 Informaèní linka pro veøejnost - SARS - COVID 19 01.03.2020 Informace - svoz bioodpadu v r. 2020 28.02.2020 Deset základních zásad - respiraèní onemocnìní 28.02.2020 INFORMACE PRO OBÈANY - KORONAVIRUS COVID 19 01.02.2020 CENÍK SLUŽEB OBCE VÁPENNÁ OD 1.2.2020 31.12.2019 Termíny svozu SKO v roce 2020 27.12.2019 PRACOVNÍ DOBA OÚ VÁPENNÁ V r. 2020 22.11.2019 Upozornìní Státní veterinární správy - ohnisko afrického moru prasat 23.05.2018 INFORMACE - veškeré platby na OÚ Vápenná možno provádìt pomocí platebního terminálu - el. bankovní karty 26.06.2017 OBEC VÁPENNÁ - VESNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE ROKU 2017 06.02.2017 INFORMACE - PROJEKT - DOMOV JE ZÁKLAD 01.12.2016 Výstavba autobusové zastávky vèetnì úprav pøilehlého okolí v obci Vápenná - pøíspìvek Olomouckého kraje 01.07.2015 Jak pomohla EU a ESF naši obci ? 01.12.2014 Zavedení sytému separace a svozu biologicky rozložitelných odpadù v obci Vápenná 22.09.2014 Tìlocvièna a posilovna ve Vápenné - kontakty a ceník 10.09.2014 Informace - zapojení obce do projektu "Podpora meziobecní spolupráce" 05.09.2014 Spoleènì na jedné lodi - projekt 01.09.2014 ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ POVODÒOVÝ PLÁN OBCE VÁPENNÁ 14.03.2014 InfoKanál obce Vápenná 08.11.2012 Sbìrný dvùr Vápenná - provozní doba 05.08.2010 Ceník pronájmu - Víceúèelový sportovní areál Vápenná
2 Kostel Sv. Filipa
3 Lidová architektura
4 Boží muka
5 Hrob sedmi obìtí Frývaldovské stávky.
6 Kamenná šachtová vápenka
WEBSITE SERVER INFORMATION icon
 • Service Provider (ISP)
 • MASTER
 • Hosted IP Address
 • 77.93.211.202
 • Hosted Country
 • imgCzechia
 • Host Region
 • Moravskoslezsky kraj , Vitkov
 • Latitude and Longitude
 • 49.7678 : 17.7527
SOCIAL NETWORKS icon
Social Count
Facebook Total 0
Facebook Share Count 0
Facebook Like Count 0
Facebook Comment Count 0
Facebook Comment Count 0
Facebook Click Count 0
LinkedIn Share Count 0
Pinterest Share Count 0
WEBSITES USING THE SAME IP ADDRESS
Domain IP Alexa Rank
img Jana.plemenici.cz img77.93.211.202 -
WEBSITES USING THE SAME C CLASS IP
Domain IP Alexa Rank
img Crscb.cz img77.93.211.201 -
img Sgv.cz img77.93.211.201 -
img Krasneudoli.cz img77.93.211.205 -
img Strevac.cz img77.93.211.207 -
img Projekt.zs-Senov.cz img77.93.211.208 -
img Piri.cz img77.93.211.208 -
img Obec-Lavicky.cz img77.93.211.209 -
img Ozobot.sandofky.cz img77.93.211.210 -
img Canlab.cz img77.93.211.210 -
img Michaelburian.com img77.93.211.210 -
img Jeanluc.cz img77.93.211.210 -
img Zmz.cz img77.93.211.213 -
img Stepan.batek.cz img77.93.211.214 -
img Sowa.quicksnake.cz img77.93.211.215 -
img Sowa.blog.quicksnake.pl img77.93.211.215 -
img Morch****a.cz img77.93.211.219 -
img Stodolni.cz img77.93.211.219 -
img Mezno.cz img77.93.211.242 -
img Janulka.uvadi.cz img77.93.211.244 2.692.489
img Eshop.tescoma.sk img77.93.211.93 575.176
img Rokvel.cz img77.93.211.98 -

SHARE THIS ANALYSIS